Projektowanie instalacji elektrycznych Katowice, Śląsk

Projektowanie instalacji elektrycznych

Zapewniamy przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

Instalacji elektryczne wewnętrznych – projektujemy instalacje siłowe w tym schematy rozdzielnic, instalacji oświetleniowych oraz sterowania instalacją zgodnie z potrzebami inwestora. Wszystkie trasy koryt kablowy (wlz, siłowych, oświetlenia oraz sterowniczych) projektujemy zapewniając łatwą eksploatację kabli w budynku. Na życzenie realizujemy zabezpieczenia budynków przed wyładowaniami atmosferycznymi - instalację odgromową, instalację uziemiającą (uziomy naturalne oraz sztuczne) oraz instalację ekwipotencjalną.

Instalacji elektrycznych zewnętrznych - projektujemy instalacje zasilającej odbiorcę (linie kablowe od złączy do rozdzielnicy głównej w budynku, lub w przypadku kabli SN od stacji SN Przedsiębiorstwa Energetycznego do stacji transformatorowej Inwestora itd.), instalacji zasilającej urządzenia zewnętrzne (np. bramy wjazdowe, reklamy), instalacji oświetlenia zewnętrznego (np. oświetlenie elewacji, chodników i ulic). Podczas przygotowania dokumentacji projektowej dokonujemy również niezbędnych uzgodnień oraz procedury urzędowych (ZUD, zgłoszenia, pozwolenia na budowę).

Sieci elektroenergetycznych - projektujemy przebudowy kolidujących z Inwestycją linii kablowych (nN, SN) oraz linii napowietrznych (nN, SN), w tym skablowania oraz powiązanych z nimi urządzeń (złączy kablowych, stacji SN oraz transformatorowych itd.), a także nowe linie kablowe oraz linie napowietrzne wraz z powiązanymi funkcjonalnie urządzeniami na potrzeby rozbudowy lub nowych sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego.

Przyłączy energetycznych – projekty w zakresie przyłączy dla średnich oraz niskich napięć - linii kablowych, linii napowietrznych oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie urządzeń oraz przebudowę istniejących przyłączy energetycznych ze względu na wzrost mocy obiektów lub zmianę lokalizacji.

Instalacji niskoprądowych/słaboprądowych, w tym:
• Bezpieczeństwa pożarowego – tj. systemów sygnalizacji pożarowej oraz bezpośrednio z nią powiązanych systemów sterowania urządzeniami oddymiania oraz napowietrzania oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Zapewniamy ponadto dopasowanie rozwiązań do architektury obiektów, przygotowanie na bazie scenariusza pożarowego matrycy sterowań urządzeniami pożarowymi w obiekcie.

• Instalacje ochrony mienia – tj. systemów sygnalizacji pożarowej i napadu, systemów kontroli dostępu oraz systemów telewizji dozorowej oraz ich połączenie w jeden system zarządzania instalacjami ochrony (SMS - security management system). Zapewniamy również wszelkie niezbędne uzgodnienia - w tym m.in. z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, jak i pomoc w wyposażeniu stolarki drzwiowej w niezbędne elementy.

• System zarządzania budynkiem – tj. systemów automatyki i zarządzania budynkiem - BMS (building management system) w celu efektywnego i energooszczędnego wykorzystania urządzeń w zależności od potrzeb Inwestora oraz warunków atmosferycznych.

• Instalacja okablowania strukturalnego – tj. doprowadzenia sygnałów logicznych oraz telefonicznych do punktów rozdzielczych (urządzenia pasywne oraz aktywne), oraz okablowania pionowego i poziomego (światłowody, kable miedziane).

• Instalacje dodatkowe – w zakresie instalacji alarmowo-przywoławczej, instalacji domofonowej (także interkomy) jak i systemów audio-wideo. Kanalizację kablową na potrzeby sieci i przyłączy niskoprądowych – projektujemy dokumentację kanalizacji kablowych na potrzeby połączenia obiektów z operatorem, połączeń między budynkami lub połączeń z istniejącą infrastrukturą (wraz z uzgodnieniami oraz procedurami urzędowymi).

Dopasowane do etapu Inwestycji

Etap koncepcyjny – przegląd systemów oraz rozwiązań dopasowanych do charakteru obiektu, określenie standardu wyposażenia obiektu w instalacje elektryczne oraz niskoprądowe, ewentualne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań energoszczędnych. Koncepcja stanowi wstęp do przygotowania dokumentacji etapów budowlanego oraz wykonawczego oraz pomóc oszacować przewidywany koszt Inwestycji.

Etap budowlany - przygotowanie wniosków oraz uzyskanie niezbędnych w dalszym etapie projektowanie warunków przyłączeniowych dla obiektu - projekt budowlany Inwestycji oraz ewentualnej przebudowy kolidującej z obiektem istniejącej infrastruktury podziemnej. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień technicznych rozwiązań, pozwoleń na wejście w teren obcych działek w celu wykonania robót budowlanych oraz przygotowanie wytycznych na potrzeby przygotowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Etap przetargowy - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej wyceny instalacji oraz rozpoczęcia procedury przetargowej (m.in. zestawienia materiałów oraz specyfikacji technicznej materiałów budowlanych).

Etap powykonawczy - uszczegółowienie dokumentacji projektowej etapu budowlanego lub przetargowego do stopnia niezbędnego do poprawnego wykonania instalacji na etapie budowy, a także przygotowanie zestawień materiałów, specyfikacji materiałowej lub na życzenie kosztorysu Inwestorskiego oraz przedmiaru robót.

Etap powykonawczy -wprowadzenie do dokumentacji projektu budowlanego zmian wprowadzonych na etapie budowy przez firmy wykonawcze.


Projektant i sprawdzający

Nasz zespół opiera się na dwóch głównych filarach:
Projektancie, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ponadto jego duże doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji projektowych instalacji elektrycznych oraz słaboprądowych w zakresie budynków użyteczności publicznej (centra kultury, szkoły, sale gimnastyczne, biurowce), obiektów przemysłowych, budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych, jednorodzinnych) jak i obiektów liniowych znacząco rozszerza nasz zakres działalności.

Projektant jest wysokiej klasy fachowcem, ale przede wszystkim osobą otwartą na współpracę, innowacyjne rozwiązania oraz niebanalne pomysły – na pewno pomoże zrealizować z zadowoleniem Państwa plany inwestycyjne. Sprawdzający, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych weryfikuje skrupulatnie każdy projekt pod względem poprawności rozwiązań technicznych oraz ich wykonywalności.

Sprawdzający jest równorzędnym partnerem w zespole – jego praca wnosi nieocenioną, merytoryczną wartość, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w przygotowywaniu dokumentacji projektowych instalacji elektrycznych oraz słaboprądowych w zakresie budynków użyteczności publicznej (centra kultury, szkoły, sale gimnastyczne, biurowce), obiektów przemysłowych, budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych, jednorodzinnych), obiektów liniowych oraz trakcji kolejowej. Przyjęta zasada „myśl nieszablonowo, sprawdzaj szczegółowo” jest świetnie realizowana przez nasz dwuosobowy zespół.

REFERENCJE

Obiekty użyteczności publicznej:
W swym ponad czteroletnim doświadczeniu możemy pochwalić się udziałem w tworzeniu dokumentacji projektowej wielu budynków użyteczności publicznej w całym kraju, w tym:
• budynki biurowe - od małych obiektów biurowych do biurowców o powierzchni do 71 000 m2 - realizacje zarówno w zakresach części administracyjnych (shell&core) jak i w powierzchniach zagospodarowywanych przez Najemców;

• obiekty edukacyjne - modernizacje istniejących obiektów zarówno szkolnych jak i edukacyjnych, a także obiekty uczelni wyższych o powierzchni do 6 000 m2;

• obiekty kultury - przebudowy istniejących obiektów kulturalnych, projekty nowych wielofunkcyjnych obiektów o powierzchni do 7 000m2.

• obiekty handlowe - wdrożenie nowych funkcji w istniejących obiektach handlowych oraz realizację nowych powierzchni handlowych o możliwości najmu do 35 000m2.

Wiele zaprojektowanych z naszym udziałem obiektów posiadało w zakresie Inwestycji parkingi zewnętrzne oraz zlokalizowane na podziemnych kondygnacjach budynku, wykorzystanie terenów przyległych na potrzeby odpoczynku/rekreacji oraz wyposażone w "zielone dachy".

Obiekty przemysłowe:
Projektowaliśmy rozwiązania techniczne dla małych hal produkcyjnych rozwijających się firm, aż po wielobudynkowe inwestycje wykorzystujące najnowocześniejsze technologie.

Obiekty mieszkalne:
Nasze projekty znalazły się zarówno w budynkach zamieszkania zbiorowego, jak i na osiedlach budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych. Realizowaliśmy inwestycje w typowych domach jednorodzinnych (szeregowych, bliźniaczych i wolnostojące) a także w rezydencjach o powierzchniach do 1 300m2.

Obiekty liniowe:
Projektowaliśmy przyłącza energetyczne i kanalizacje kablowe na potrzeby przyłączy teletechnicznych, rozbudowy i przebudowy sieci energetycznych na potrzeby zakładów przemysłowych jak i Przedsiębiorstw Energetycznych. Realizowaliśmy projekty instalacji (oświetlenie, zasilanie urządzeń zewnętrznych itd.) niezbędne do poprawnego działania projektowanych Inwestycji - w tym parkingów, dróg, parków itd.

Oferujemy dla Państwa usługi:
- Projektowanie instalacji elektrycznych,
- projektowanie elektryczne i elektryki,
- usługi kierownika budowy instalacji elektrycznych,
- pomiar instalacji elektrycznych,
- elektryk z uprawnieniami dozorowymi i eksploatacyjnymi,
- pomiar natężenia światła w lokalach,
- projektowanie sieci telekomunikacyjnych i internetowych,
- projektowanie sieci światłowodowych,
- projektowanie instalacji teletechnicznych,
- projektowanie instalacji słaboprądowych,
- projektowanie systemu sygnalizacji pożaru,
- projektowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- projektowanie monitoringu wizyjnego,
- projektowanie systemu włamania i napadu,
- projektowanie instalacji okablowania strukturalnego,

Dojeżdżamy do miast: Katowice, Chorzów, Zabrze, Gliwice, Bytom, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Orzesze, Kobiór, Wyry, Ornontowice, Czeladź, Będzin oraz Sosnowiec.

projektowanie instalacji gazowej śląsk projektowanie instalacji budowlanych śląsk